Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[MS Fresh] 세계가 인정한 최고품질의 쌀 ST25 2kg / [MS Fresh] Gạo ST25 trắng hữu cơ 2kg

기본 정보
[MS Fresh] 세계가 인정한 최고품질의 쌀 ST25 2kg / [MS Fresh] Gạo ST25 trắng hữu cơ 2kg
129,000₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[MS Fresh] 세계가 인정한 최고품질의 쌀 ST25 2kg / [MS Fresh] Gạo ST25 trắng hữu cơ 2kg up down 129000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보


세계 쌀 경진 대회 1등 

[MS Fresh] 유기농 'ST25'


ST25는 꾸아 박사와 동료들이 지난 25년동안 품종개량을 거쳐 파인애플의 달콤한 맛과 향을 담아 개발한 고품질 쌀로, 재배지인 메콩 델타 속짱성(Soc Trang)의 앞글자와 개발에 소요된 시간을 따 ST25라고 이름지었어요. ST25 쌀은 . ST25는 2019년 제11회 ‘세계 최고 쌀 경진 대회’에서, 베트남 쌀로는 처음으로 1위의 영예를 안은 것을 시작으로 각종 쌀 대회의 상을 휩쓸며 유명세를 떨치고 있죠.  마켓사이공은 세계 1등 품종 고급 ST25 쌀 유기농법으로 건강하게 기른 쌀을 보내드려요. 밥알이 길고 부드러우며, 밥을 지으면 구수한 향기가 일품이에요. 우리 가족의 영양을 책임져줄 고마운 쌀, 든든하고 향기로운 유기농 ST25 한번 드셔보시는 것 어떠세요? 

Market saigon Tips


보관법 

・직사광선과 습기를 피해 통풍이 잘 되고 서늘한 곳에 보관하세요. 

・잘 밀봉하거나, 밀폐 가능한 용기에 담아 냉장고 채소칸에서 보관하는 방법도 권해드려요.  

#Tip, 잘 건조된 고추, 마늘, 사과 등을 함께 보관하면 쌀의 신선도 유지에 도움을 줄 수 있어요. 외부 냄새가 배지 않도록 주의하세요. 조리법

1. 햅쌀의 경우 1.2배 정도로 밥물을 잡아주세요. 쌀의 양보다 약 1cm 높은 수위로 물 양을 가늠해도 좋아요.

 #Tip, 전기 밥솥으로 조리 시 그대로 취사 버튼(백미)을 눌러주면 됩니다.

2. 냄비로 조리할 때는 센 불에서 뚜껑을 연 상태로 익히세요. 물이 점차 잦아들면 뚜껑을 덮은 뒤, 약불에서 5분 정도 뜸을 들여 완성하세요.

 #Tip. 쌀이 아직 덜 익었다면 물을 2T 정도 더 넣은 뒤 뜸을 들여주세요. 완성된 밥은 위아래를 잘 섞어 김을 날려주세요. 


Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.